Законом о уређењу судова ("Службени гласник РС", бр. 116/2008 и 104/2009) и Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава ("Службени гласник РС", бр. 116/2008) основан је Виши суд у Ваљеву, који је са радом почео 01. јануара 2010.године.

 

Председник Вишег суда у Ваљеву је судија Биљана Савић.

 

Годишњим распоредом послова Вишег суда у Ваљеву, одређена су следећа одељења:

 

КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

• Судија за претходни поступак

• Првостепени кривични предмети

• Другостепени кривични предмети

• Малолетнички кривични предмети

• Предмети из надлежности ванрасправног кривичног већа (чл. 21. Ст. 4. ЗКП)

• Судија за извршење кривичних санкција

• Предмети спречавања насиља у породици


ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

• Првостепени парнични предмети

• Првостепени ванпарнични предмети

• Другостепени грађански предмети

• Предмети РЕХ


ОДЕЉЕЊЕ ЗА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ

ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ

МЕДИЈАЦИЈА

СЛУЖБА ЗА ПОМОЋ И ПОДРШКУ ОШТЕЋЕНИМ И СВЕДОЦИМА