Надлежност Вишег суда регулисана је одредбом члана 23 Закона о уређењу судова ("Сл. гласник РС", бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011, 78/2011, 101/2011, 101/2013, 106/2015, 40/2015, 13/2016, 108/2016, 113/2017 и 65/2018 - одлука УС)

 

Виши суд у првом степену:

 

1. суди за кривична дела за која је као главна казна предвиђена казна затвора преко десет година;


2. суди за кривична дела: против човечности и других добара заштићених међународним правом, против Војске Србије; одавање државне тајне; одавање службене тајне; кривично дело прописано законом који уређује тајност података; позивање на насилну промену уставног уређења; изазивање националне, расне и верске мржње и нетрпељивости; повреда територијалног суверенитета; удруживање ради противуставне делатности; повреда угледа Републике Србије; повреда угледа стране државе или међународне организације; прање новца; кршење закона од стране судије, јавног тужиоца и његовог заменика; угрожавање безбедности ваздушног саобраћаја; убиство на мах; силовање; обљуба над немоћним лицем; обљуба злоупотребом положаја; отмица; трговина малолетним лицима ради усвојења; насилничко понашање на спортској приредби и јавном скупу; примање мита; злоупотреба положаја одговорног лица (члан 234. став 3. Кривичног законика) и кривична дела за која је посебним законом утврђена надлежност вишег суда; злоупотреба у јавним набавкама (члан 234а став 3. Кривичног законика) ;


3. суди у кривичном поступку према малолетним учиниоцима кривичних дела;


4. одлучује о молби за престанак мере безбедности или правне последице осуде за кривична дела из своје надлежности;


5. одлучује о захтевима за рехабилитацију;


6. одлучује о забрани растурања штампе и ширења информација средствима јавног информисања;


7. суди у грађанскоправним споровима кад вредност предмета спора омогућује изјављивање ревизије; у споровима о ауторским и сродним правима и заштити и употреби проналазака, индустријског дизајна, модела, узорака, жигова, ознака географског порекла, топографије интегрисаних кола, односно топографије полупроводничких производа и оплемењивача биљних сорти ако није надлежан други суд; у споровима о оспоравању или утврђивању очинства и материнства; у споровима за заштиту од дискриминације и злостављања на раду; у споровима о објављивању исправке информације и одговора на информацију због повреде забране говора мржње, заштите права на приватни живот, односно права на лични запис, пропуштања објављивања информације и накнаде штете у вези са објављивањем информације;


8. суди у споровима поводом штрајка; поводом колективних уговора ако спор није решен пред арбитражом; поводом обавезног социјалног осигурања ако није надлежан други суд; поводом матичне евиденције; поводом избора и разрешења органа правних лица ако није надлежан други суд;

 

Виши суд у другом степену одлучује о жалбама на одлуке основних судова:

 

1. о мерама за обезбеђење присуства окривљеног;


2. за кривична дела за које је прописана новчана казна и казна затвора до пет година;


3. на решења у грађанскоправним споровима; на пресуде у споровима мале вредности; у извршним поступцима и поступцима обезбеђења; у ванпарничним поступцима.


Виши суд води поступак за изручење окривљених и осуђених лица, пружа међународну правну помоћ у поступцима за кривична дела из своје надлежности, извршава кривичну пресуду иностраног суда, одлучује о признању и извршењу страних судских и арбитражних одлука ако није надлежан други суд, одлучује о сукобу надлежности основних судова са свог подручја, обезбеђује и пружа помоћ и подршку сведоцима и оштећенима и врши друге послове одређене законом. 


Законом се може предвидети да у одређеним врстама правних ствари поступа само одређени виши суд.

 

Седиште Вишег суда се налази у судској згради у Ваљеву. 

Адреса: Карађорђева бр. 48
14000 Ваљево

Телефон: 014/294-294
Факс: 014/221-086
Е-мail: uprava@va.vi.sud.rs

 

Радно време суда: од 7:30 до 15:30
Време пријема странака:
Председник: четвртком од 12-15 часова
Пријемно: од 8-15:30 часова
Писарница: од 8:00-14:00 часова 

 

Број рачуна: 840-1620-21

ПИБ: 106400271

МБР: 17772864